نبض ازدواج را بگیرید: چند ساعت تفکر پیش از ازدواج

نبض ازدواج را بگیرید: چند ساعت تفکر پیش از ازدواج

نویسنده: مهدی عباسی

انتشارات: مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی(ره)

موضوع: خانواده و تربیت

موضوعات فرعی: ازدواج

سال چاپ: 1390

قیمت: 1000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب نبض ازدواج را بگیرید: چند ساعت تفکر پیش از ازدواج

این کتاب در حیطه «روابط زناشویی» به بررسی و ریشه یابی مساله «مجادله همسران» و ارایه راه کارهایی در این موضوع پرداخته است که با جان مایه ای از معارف و آموزه های دینی، سپس فطرت و خصلت های انسانی، دانش روانشناسان و مطالعات و تجربه های شخصی نویسنده سامان یافته است. نویسنده ابتدا مجادله همسران را میدان کارزاری فضیلت سوز خوانده و به بررسی ماهیت و نشانه های آن پرداخته است. وی در ادامه زیان های حاصل از این مجادله را برشمرده که تباهی آخرت، بازدارندگی از وصول به اهداف بزرگ، شکاندن حریم ها و فروپاشی زندگی برخی از آن ها می باشد. فصل سوم به شناخت عوامل و انگیزه های این مجادله اختصاص یافته و به ریشه یابی آن پرداخته است. در نهایت نیز راهبردهایی برای مهار آن و مدیریت چنین مجادلاتی ارایه گردیده است.