موسسه کتاب متن-مزمزه کلمات-حسام الدین مطهری-انتشارات آرما

مزمزه کلمات

نویسنده: حسام الدین مطهری

انتشارات: آرما

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: کتابخوانی

سال چاپ: 1384

قیمت: 5000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب مزمزه کلمات

تاملاتی درباره کتاب و کتاب خوانی در ایران
کتابخوانی همچنان فعالیتی لوکس و حتی بدمنظر است. عامۀ جامعه با این فعالیت بیگانه اند و خواص هم ترجیح می دهند آن را در حدِ تجربه ای شخصی برای خود حفظ کنند. اما حسام الدین مطهری در جایگاهِ روزنامه نگارِ حوزۀ کتاب کوشیده است در ادامۀ یادداشت هاش دربارۀ کتاب خوانی و کتاب نخوانی در ایران، تجربه هایش را منتشر کند. او در این اثر از دغدغه هایش برای بهبودِ وضعیت مطالعه در ایران می گوید. برخلافِ کتابِ پیشین او در همین باره (حاشیه بر کتاب) اثرِ حاضر چندان نقادانه نیست و بیشتر پیشنهادکننده است. با این حال، مزمزۀ کتاب کامل کنندۀ «حاشیه بر کتاب» است؛ اثری دربارۀ کتاب و برای کتاب خوانان و کتاب نخوانان. نویسنده در این یادداشت ها کوشیده است قالبِ سنتی و کلیشه ای ترویجِ کتابخوانی را بشکند و روش هایی تازه ارائه کند.


کتابهایی با همین طعم

متن-من و کتاب-مقام معظم رهبری-سوره مهر
noimage
noimage
موسسه کتاب متن-راهنمای کتاب-حسام الدین مطهری-آرما