موسسه کتاب متن-ریسه های خاموش: مجموعه داستان نوجوان-برقعی

ریسه های خاموش: مجموعه داستان نوجوان

نویسنده: سیده زهرا برقعی

انتشارات: شهرستان ادب

موضوع: ---

موضوعات فرعی: ---

سال چاپ: 1393

قیمت: 5500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب ریسه های خاموش: مجموعه داستان نوجوان

ریسه ها توی حیاط چشمک می زدند. حیاط قرمز و آبی و زرد می شد. نشسته بودم لب پنجره و تماشایشان می کردم. مادر سر سجاده بود. زهرا هم داشت پیراهن محمد را کوک می زد. یک هو در را با شدت کوبیدند. از جا پریدم. محمد از دستشویی کنار حیاط بیرون آمد و رفت طرف در ...


مطالب مرتبط