رضاشاه و بریتانیا؛ به روایت اسناد وزارت خارجه آمریکا

رضاشاه و بریتانیا؛ به روایت اسناد وزارت خارجه آمریکا

نویسنده: محمد قلی مجد

انتشارات: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: تاریخ معاصر

سال چاپ: 1389

قیمت: 6000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب رضاشاه و بریتانیا؛ به روایت اسناد وزارت خارجه آمریکا

این کتاب انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا در دوران پهلوی اول بخشی از تحولات این دوران ایران را نشان داده است. آمریکا در دوران پهلوی اول از دخالت در سیاست داخلی ایران دور بوده و به نوعی بی طرف ماند. بررسی اسناد به جای مانده آنها از این دوران می تواند زوایای پنهانی از این دوره تاریخی را نشان دهد. کتاب حاضر با بررسی این اسناد سعی در بازخوانی دوران پهلوی اول از نظر وزارت خارجه آمریکا دارد. سر فصل های کتاب عبارتست از: رضاشاه پهلوی نمونه اعلای قساوت و طمع، حکومت وحشت و کشتار، کشتار در مشهد، انگلیس و نفت ایران، غارت درآمدهای نفتی، خرید اسلحه، سرقت جواهرات سلطنتی ایران، بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی...، سقوط رضاشاه.