موسسه کتاب متن-اینستالوژی-سیدمجید حسینی-نشرآرما

اینستالوژی: نگاه معکوس اینستاگرامی به روح زندگی

نویسنده: سیدمجید حسینی

انتشارات: آرما

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: ---

سال چاپ: 1394

قیمت: 19500 تومان

خریـــــــد