قدرت نرم و سرمایه اجتماعی (با تاکید بر بسیج)

قدرت نرم و سرمایه اجتماعی (با تاکید بر بسیج)

نویسنده: علی اصغر افتخاری

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: جنگ نرم

سال چاپ: 1393

قیمت: 10000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب قدرت نرم و سرمایه اجتماعی (با تاکید بر بسیج)

قدرت نرم را از جمله مقولاتی باید به حساب آورد که نه تنها در حوزه نظری، بلکه در عرصه عمل دارای تاثیرات چشمگیری بوده است. در اثر حاضر، نویسندگان تلاش نموده اند تا مهمترین منابع قدرت نرم را با نگاه به جایگاه بسیج در جامعه ایرانی مشخص سازند. به همین دلیل است که بحث مهم سرمایه اجتماعی اولویت و اهمیت یافته است.