اخلاق دیپلماسی عمومی نوین: کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل

اخلاق دیپلماسی عمومی نوین: کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل

نویسنده: ژان میلسن

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: جنگ نرم

سال چاپ: 1393

قیمت: 7000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب اخلاق دیپلماسی عمومی نوین: کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل

وقوع رخداد 11 سپتامبر مباحث جدی را در باب دیپلماسی عمومی دامن زد که تا به امروز ادامه دارد. به گونه ای که نحوه مدیریت دیپلماسی عمومی به موضوعی حساس و جنجال برانگیز برای کلیه کشورها تبدیل شده است. اثر حاضر با رویکردی دو جانبه به بررسی و تحلیل مقوله مهم دیپلماسی عمومی پرداخته و در آن ضمن بیان مبادی و ضرورت های بحث، الگوهای متفاوت دیپلماسی عمومی نزد کشورهای کوچک و یا قدرت های بزرگ به بحث گذارده شده است.