متن ارتباطات بحران

ارتباطات بحران (تبدیل بحران به فرصت)

نویسنده: رابرت آر اولمر

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: پیامد های تکنولوژی

سال چاپ: 1391

قیمت: 6500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب ارتباطات بحران (تبدیل بحران به فرصت)

در کتاب حاضر، در باب استفاده از بحران به عنوان فرصتی برای احیا، بازسازی و درس گرفتن از اشتباه های گذشته بحث شده است. این نوشتار، با هدف بررسی تجارب علمی سازمان های مختلف در زمینه مواجهه با بحران با رویکردی تاکتیکی و سازمانی تدوین شده و مشتمل بر سه بخش و دوازده فصل است. در بخش اوّل کتاب، مفهوم ارتباطات بحران تجزیه و تحلیل شده و مواردی همچون مدیریت شرایط عدم قطعیت، ارتباطات اثربخش بحران و رهبری این ارتباطات مطالعه گردیده است. در بخش بعدی، نگارندگان نمونه هایی عملی در مواجهه با بحران را شرح داده و ارزیابی نحوه عملکرد ارتباط گران بحران را به مخاطب سپرده و خواسته اند در مورد کارایی ارتباطات بحران در هر کدام از سازمان های مورد بحث قضاوت کنند. بخش سوم کتاب، به بررسی دو مفهوم «ارتباطات مخاطره» و «اخلاقیات ارتباطات» اختصاص دارد و نویسندگان در کنار ارائه چند رهیافت مفهومی و نظری به ذکر مصادیق و تجارب عملی مرتبط با آن ها پرداخته و بر چگونگی تبدیل بحران به فرصت تأکید کرده اند.