پروتکلهای دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی

پروتکلهای دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی

نویسنده: حمید رضا شیخی

انتشارات: به نشر

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: سیاست خارجی

سال چاپ: 1387

قیمت: 12000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب پروتکلهای دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی

این نوشته برای لذت بردن یا تفریح یا سرگرمی نیست، نه رمان است نه داستان و نه مجموعهای از حکایات، بلکه این نوشته از آغاز تا انجام آن به یک موضوع مربوط میشود: پرده برداشتن ازیهودیت جهانی که ازجمله ابزارهای آن صهیونیسم وفراماسونری است.یهودیت جهانی نیرویی اهریمنی است در قالب یک سازمان سری اما درعین حال آشکار. او خود را به افعی تشبیه کرده است، که برای رسیدن به هدف خود یک برنامه 9 مرحله ای دارد. این برنامه از روزگار اسارت بابل، یعنی از24 -25 قرن پیش، آغاز می شود و زمان پایان آخرین مرحله آن، پایان قرن بیستم درفلسطین است. یهودیان این طور گمان میکنند! راز نیروی یهودیت جهانی در این است که میتواند دستگاههای خود را از دیده جهانیان پنهان نگه دارد وهمواره در اطراف خود مه غلیظی ایجاد کند تا جهان نتواند به ماهیت وحقیقت آن پی ببرد. کتاب پروتکلهای دانشوران صهیون یکی از مهمترین اسناد شناخت صهیونیسم و یهودیت جهانی است که با مطالعه آن نگاه خوانده به سیاست جهانی دگرگون میشود. 
باید تذکر داده شود که واژه پروتکل دارای چندین معنا ست مانند پیش نویس قرارداد یا معاهده و یا سند به مفهوم رسمی آن در بین دولتها که از سوی گروهی صاحب منصب به امضاء رسیده باشد. ولی در اینجا پروتکل به معنای تصمیمات ویا برنامه ها می باشد . کلمه دانشوران نیزهر چند به معنای شیوخ و رهبران دینی یهود است ولی معنای آن گسترده تر از یک مفهوم صرفا دینی است وامروزه متنفذین در سیاست و اقتصاد و صنعت، حزبهای مخفی، حرکتهای ویرانگر،کودتا وبرکنار کردن سلاطین، پیمان شکنی، نیرنگ بازی، آدم کشی، ترور، توطئه و... همه اینها را در برمیگیرد ودانشوران دراصل یک باند وگروه مخفی از بزرگان یهود است که در اثنای انقلاب فرانسه موجودیت مخفی خود را تجدید کرد.
و بالاخره واژه صهیون که نام تل یاتپه ای است در اورشلیم یا بیت المقدس در زمان یبو سیان.